It looks like you are visiting our website from within the U.S.

The securities mentioned on this website are not being offered, and will not be sold, within the United States or to, or for the account or benefit of, any U.S. person. Hence, we cannot grant access.

If you are not accessing the website from within the U.S., please contact us for support.
In order to investigate the issue, please provide your geographical location and the time when you tried to access this website.

  • Netherland: 0800 - 0221864 / infomarkets@gs.com
  • Belgium: 0800 - 81963 / infomarkets@gs.com
  • Germany: 0800 - 6746367 / zertifikate@gs.com
  • Switzerland: 044 - 2241144 / swisswarrants@gs.com

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Gebruiksvoorwaarden van de website

Toegang tot de hieronder gedefinieerde Goldman Sachs Website wordt verleend door Goldman Sachs Bank Europe SE ("GSBE"). De statutaire zetel van GSBE is gevestigd te Marienturm, Taunusanlage 9-10, 60329 Frankfurt am Main en GSBE is ingeschreven in het handelsregister van de plaatselijke rechtbank Frankfurt am Main onder nummer HRB 114190. GSBE is een kredietinstelling opgericht in Duitsland als een Europese vennootschap (Societas Europaea). In deze overeenkomst wordt onder "GS" verstaan GSBE en de met haar verbonden ondernemingen, hun functionarissen, directeuren, bedrijfsleiders, partners en werknemers. De "Goldman Sachs Website" houdt in elke GS website die door GSBE wordt geëxploiteerd en beschikbaar is gesteld voor het algemene publiek en zich bevindt op gsmarkets.nl, gsmarkets.be en andere geselecteerde domeinen.


Controle door GS: Uw gebruik van de producten en diensten op de Goldman Sachs Website kan worden gecontroleerd door GS en de verkregen informatie kan door GS worden gebruikt voor interne bedrijfsdoeleinden of in overeenstemming met de regels van een toepasselijke toezichthoudende of zelfregulerende organisatie. Raadpleeg het Privacybeleid voor meer informatie.


Informatie die via deze Dienst Beschikbaar Wordt Gesteld: De (gehele of gedeeltelijke) reproductie, transmissie, aanpassing, koppeling of het gebruik van de Goldman Sachs Website voor openbare of commerciële doeleinden is verboden zonder schriftelijke toestemming van GS. Downloads en kopieën van de Goldman Sachs Website zijn uitsluitend voor privé- en niet-commercieel gebruik toegestaan en mogen niet worden doorgestuurd naar derde partijen.

Daarnaast is het u niet toegestaan auteursrechten, handelsmerken of andere vermeldingen die u in verband met de informatie worden verstrekt, te wijzigen, te verbergen of te verwijderen. GS behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie toe te voegen, te wijzigen en te verwijderen.

Deze Gebruiksvoorwaarden van de Website zijn niet bedoeld om enige rechten over te dragen of te verlenen op de informatie en zullen geen rechten overdragen of verlenen op de informatie, anders dan de rechten die hierin specifiek worden beschreven, alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend zijn voorbehouden aan GS of de externe providers van wie GS de informatie heeft verkregen. U bent verplicht om alle aanvullende voorwaarden en bepalingen die van tijd tot tijd op deze website kunnen worden gepubliceerd met betrekking tot informatie die van bepaalde externe providers is verkregen te lezen en na te leven. Dergelijke externe providers zijn niet aansprakelijk jegens u voor financiële schade als gevolg van de informatie die via deze dienst aan u wordt verstrekt.


Geen garantie met betrekking tot de inhoud; geen verantwoordelijkheid voor het bijwerken: GS geeft geen enkele garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot deze dienst. De diensten die door GS en externe providers worden geleverd, zijn op een "ZOALS HET IS"-basis en op uw eigen risico. GS verwerpt uitdrukkelijk elke impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, met inbegrip van enige garantie voor het gebruik of het resultaat van gebruik van de diensten met betrekking tot hun juistheid, kwaliteit, accuraatheid, volledigheid, betrouwbaarheid, prestaties, tijdigheid of blijvende beschikbaarheid.

Noch GS, noch een van haar externe providers heeft enige verantwoordelijkheid om de gegevens en diensten die beschikbaar zijn gesteld op de Goldman Sachs Website te behouden of om correcties, updates of publicaties in verband daarmee te leveren. De beschikbaarheid van gegevens en diensten kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


Geen aansprakelijkheid voor de inhoud; geen aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik: GS is niet aansprakelijk, al dan niet voorwaardelijk, jegens u of derden, en draagt geen enkele verantwoordelijkheid, voor het falen van een verbinding of communicatiedienst om uw toegang tot deze dienst te verlenen of te behouden, of voor een onderbreking of verstoring van een dergelijke toegang of een verkeerde communicatie tussen GS en u, ongeacht of de aansluitings- of communicatiedienst wordt geleverd door GS of een externe serviceprovider. GS is niet aansprakelijk, al dan niet voorwaardelijk, voor de juistheid, kwaliteit, accuraatheid, actualiteit, tijdigheid, betrouwbaarheid, prestaties, blijvende beschikbaarheid, volledigheid of vertragingen, weglatingen of onderbrekingen in de levering van de gegevens en diensten die beschikbaar zijn op de Goldman Sachs Website of voor enig ander aspect van de uitvoering van deze dienst. In geen geval is GS aansprakelijk voor speciale, indirecte, incidentele of gevolgschade die kan ontstaan of worden ervaren doordat u de gegevens of diensten op de Goldman Sachs Website gebruikt, zelfs als GS op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van het ontstaan van dergelijke schade. GS is niet verantwoordelijk om u op de hoogte te stellen van eventuele problemen die GS of derden hebben ondervonden met betrekking tot het gebruik van de diensten of om actie te ondernemen in verband daarmee.


Geen garanties met betrekking tot de veiligheid: GS geeft u geen enkele garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de veiligheid van de Goldman Sachs Website, waaronder met betrekking tot de mogelijkheid voor onbevoegden om informatie die door u via deze dienst wordt verzonden te onderscheppen of te benaderen. GS aanvaardt in dit opzicht geen enkele aansprakelijkheid.


Systeemstoringen en Vertragingen: Als gevolg van een hoge concentratie internetverkeer, transmissieproblemen, systeemcapaciteitsbeperkingen en andere problemen kunt u op momenten moeilijkheden ondervinden om toegang te krijgen tot de Goldman Sachs Website of om te communiceren met GS via het internet of andere elektronische en draadloze diensten. Elk computersysteem of ander elektronisch apparaat, of het nu van u, een Internetserviceprovider of GS is, kan te maken krijgen met onvoorziene onderbrekingen of vertragingen, of met capaciteitsbeperkingen.


De inhoud mag niet worden opgevat als een verzoek of aanbeveling: Dit materiaal is uitsluitend voor informatieve doeleinden opgesteld zonder rekening te houden met de beleggingsdoelstellingen, risicobereidheid, financiële situatie of middelen van een bepaalde gebruiker, GS verzoekt niet om te handelen op basis hiervan. Dit materiaal mag niet worden geïnterpreteerd als een aanbeveling; of een aanbod om te kopen of te verkopen; of het verzoek om een aanbod te doen om effecten, financiële producten of instrumenten te kopen of te verkopen; of om deel te nemen aan een bepaalde handelsstrategie in een jurisdictie waar een dergelijk aanbod of verzoek of handelsstrategie illegaal zou zijn. Bepaalde transacties brengen aanzienlijke risico's met zich mee en zijn niet geschikt voor alle beleggers. Hoewel dit materiaal gebaseerd is op informatie die GS betrouwbaar acht en tracht actueel te houden, heeft GS deze informatie niet geverifieerd en verklaart GS niet dat dit materiaal accuraat, actueel of volledig is en er mag niet als zodanig op worden vertrouwd.


De geschiktheid is niet vastgesteld; niet alle risico's zijn openbaar gemaakt; particuliere adviseurs moeten worden geraadpleegd: Het feit dat GS de gegevens en diensten op de Goldman Sachs Website aan u beschikbaar stelt, vormt geen aanbeveling dat u een bepaalde transactie aan dient te gaan, noch een verklaring dat een product dat op de Goldman Sachs Website wordt beschreven, geschikt of passend voor u is. Veel van de producten die op de Goldman Sachs Website worden beschreven, brengen significante risico's met zich mee en u dient geen transacties aan te gaan, tenzij u al deze risico's volledig hebt begrepen en onafhankelijk hebt vastgesteld dat dergelijke transacties voor u geschikt zijn. Bespreking van de risico's die hierin zijn vervat met betrekking tot een product mag niet worden beschouwd als een kennisgeving van alle risico's of een volledige bespreking van de genoemde risico's. Raadpleeg het relevante essentiële-informatiedocument en het prospectus voor een beschrijving van de emittent-specifieke of product-specifieke risico's. U mag het beschikbaar gestelde materiaal niet beschouwen als bedrijfs-, financieel, beleggings-, afdekkings-, handels-, juridisch, regulatoir, fiscaal of boekhoudkundig advies en u mag deze dienst niet beschouwen als de primaire basis voor beleggingsbeslissingen gemaakt door of namens u, uw accountants of uw beheerde of fiduciaire rekeningen. Beleggers dienen zorgvuldig alle risico's af te wegen voordat ze in effecten of andere financiële instrumenten beleggen en dienen een onafhankelijke financieel adviseur te raadplegen en dienen juridisch, boekhoudkundig, belasting- en ander advies over eventuele beleggingen in de effecten in te winnen (indien nodig en passend).


Geen verklaringen met betrekking tot andere sites of links: Deze dienst kan links bevatten naar bepaalde internetsites (de "Sites") die gesponsord en onderhouden worden door derden. GS biedt dergelijke links uitsluitend aan voor uw gemak. Dienovereenkomstig geeft GS geen verklaringen af met betrekking tot de inhoud van de Sites. Het feit dat GS een link naar de Site heeft verstrekt, vormt geen goedkeuring, autorisatie, sponsorschap of verwantschap door of van GS bet betrekking tot de Site, de eigenaren, de providers of personen die verantwoordelijk zijn voor dergelijke Sites. Goldman Sachs heeft de informatie, software of producten die op dergelijke Sites kunnen worden gevonden niet getest en geeft daarom geen verklaring af met betrekking daartoe, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verklaringen met betrekking tot de inhoud of sponsors van de Site, of de geschiktheid of passendheid van de producten of transacties die daarin worden beschreven. Onder het Gemeenschappelijk Toezichtmechanisme (Single Supervisory Mechanism) valt GSBE onder direct prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank en voor andere aspecten valt GSBE onder toezicht van de Duitse federale autoriteit voor het toezicht op financiële dienstverlening (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht- BaFin) en de Duitse Bundesbank (Deutsche Bundesbank). GSBE is onderworpen aan regels en richtlijnen gepubliceerd door de bovengenoemde toezichthoudende autoriteiten.GSBEGSBE.


Er wordt geen garantie gegeven ten aanzien van informatie over door GS uitgegeven producten op websites van derden: GS geeft geen garantie af over potentiële informatie met betrekking tot de door haar uitgegeven producten op websites die worden gesponsord en beheerd door derden en heeft geen controle over dergelijke websites.

Tenzij anders aangegeven is Goldman Sachs de databron voor Goldman Sachs-producten.
Spraak: nl | en
Hotline: +442070 518866
Version: 0.9.21