It looks like you are visiting our website from within the U.S.

The securities mentioned on this website are not being offered, and will not be sold, within the United States or to, or for the account or benefit of, any U.S. person. Hence, we cannot grant access.

If you are not accessing the website from within the U.S., please contact us for support.
In order to investigate the issue, please provide your geographical location and the time when you tried to access this website.

  • Netherland: 0800 - 0221864 / infomarkets@gs.com
  • Belgium: 0800 - 81963 / infomarkets@gs.com
  • Germany: 0800 - 6746367 / zertifikate@gs.com
  • Switzerland: 044 - 2241144 / swisswarrants@gs.com

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Veelgestelde vragen GSW-belegger  (voor effecten die in Nederland, België en/of Frankrijk worden aangeboden)

Status: 25 oktober 2021

De hiernavolgende informatie is bedoeld voor beleggers of potentiële beleggers van gestructureerde retailproducten uitgegeven door Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH en is alleen bedoeld voor informatiedoeleinden. Alleen de documenten waarnaar in deze veelgestelde vragen wordt verwezen en die in de Bijlage hieronder zijn opgenomen, zijn juridisch bindend.


1) Overzicht: 

Welke veranderingen vinden er plaats?

Goldman Sachs (GS) wijzigt de juridische entiteit die zij gebruikt in haar gestructureerde retail producten programma's (certificates, notes en warrants) in de EU markten. Momenteel geeft GS via Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH (GSW) gestructureerde producten uit, waarbij deze producten onvoorwaardelijk en onherroepelijk worden gegarandeerd door The Goldman Sachs Group, Inc. (GS Group). GS is voornemens voornoemde activiteit te consolideren in Goldman Sachs Bank Europe SE (GSBE). Daartoe hebben GSW, GSBE en Goldman Sachs International (GSI) op 1 oktober 2021 een overeenkomst gesloten. Aansluitend zullen in oktober 2021 de volgende drie belangrijke veranderingen worden doorgevoerd:

1. GS is begonnen met de uitgifte van gestructureerde producten voor particuliere beleggers vanuit GSBE en zal geleidelijk stoppen met de uitgifte van nieuwe gestructureerde producten voor particuliere beleggers door GSW.

2. Vanaf 22 oktober 2021 (24:00h CET) heeft GS de uitgevende instelling van de uitgegeven gestructureerde producten, zijnde GSW, vervangen met GSBE als nieuwe uitgevende instelling.

3. Vanaf 22 oktober 2021 (24:00h CET) heeft GS, met betrekking tot de Overgedragen Effecten (zoals hieronder gedefinieerd) het berekeningskantoor vervangen door GSBE, welke rol voorheen werd uitgeoefend door GSI.


2) Nieuwe producten van GSBE:

Zullen nieuw uitgegeven GSBE producten verschillen van GSW producten?

De productkenmerken zullen voornamelijk hetzelfde blijven. GS zal op dezelfde wijze als voor GSW producten de GSBE producten blijven ontwikkelen en market making activiteiten uitvoeren. Het belangrijkste verschil is de nieuwe uitgevende entiteit en kenmerken die daarmee verband houden, zoals de kredietwaardigheid van de uitgevende instelling, de toepasselijkheid van bail-in-bepalingen op GSBE als kredietinstelling en het ontbreken van een garantie van de GS Group voor door GSBE nieuw uitgegeven producten. Voor informatie over GSBE, zie vraag 'Wat is Goldman Sachs Bank Europe SE (GSBE)?' onder 4) hieronder. 

Moet ik iets anders doen om te kunnen handelen in nieuwe GSBE producten? 

Nee, via uw broker kunt u in GSBE producten op dezelfde manier handelen als in GSW producten. 


3) Reikwijdte van producten en proces:

Welke door GSW uitgegeven producten worden door de overdracht geraakt?

Op 22 oktober 2021 hebben GSW, GSBE en GSI een bericht gepubliceerd in verband met de vervanging van de uitgevende instelling (het “Bericht van Overdracht”) waarin de betreffende uitstaande producten die van GSW naar GSBE zijn overgedragen worden opgesomd per ISINs (de “Overgedragen Effecten”). Het Bericht van Overdracht is gepubliceerd voor producten die in Nederland, België en/of Frankrijk worden aangeboden op de desbetreffende websites die in de Bijlage hieronder staan vermeld. 

De Overgedragen Effecten worden uitgegeven onder verschillende basisprospectussen goedgekeurd door de Duitse Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(BaFin), waarvan het basisprospectus voor Effecten uitgegeven in de vorm van Certificaten, Notes of Warrants gedateerd 10 februari 2021 als meest recente is goedgekeurd. 

Worden alle producten bij de overdracht meegenomen?

De lijst van desbetreffende ISINs is in het Bericht van Overdracht gepubliceerd. De meeste producten die zijn weergegeven op de betreffende websites met betrekking tot effecten die in Nederland, België en/of Frankrijk worden aangeboden, te weten www.gsmarkets.nl, www.gsmarkets.be en www.gsmarkets.fr, staan op het moment van overdracht op de lijst van ISINs, gepubliceerd in het Bericht van Overdracht. Desondanks omvat het Bericht van Overdracht niet alle producten die door GSW zijn uitgegeven en in Nederland, België en/of Frankrijk aan het publiek zijn aangeboden. 

Wanneer zal de overdracht plaatsvinden?

De overdracht werd van kracht om 24:00h CET op de datum waarop het Bericht van Overdracht is gepubliceerd (22 oktober 2021) (de “Ingangsdatum”).  


4) Vervanging van de uitgevende instelling:

Wat is een vervanging van een uitgevende instelling?

Onder de voorwaarden van door GSW uitgegeven producten (in het Basisprospectus voor Effecten uitgegeven in de vorm van Certificaten, Notes of Warrants gedateerd 10 februari 2021 onder paragraaf 15 van de Algemene Voorwaarden), behoudt GS zich het recht voor om de uitgevende instelling te vervangen met een nieuwe uitgevende instelling. Hierdoor kan een andere juridische entiteit, in dit geval GSBE als de nieuwe uitgevende instelling, de verplichtingen van GSW overnemen. 

Wat betekent dit voor de Overgedragen Effecten die ik momenteel bezit die door GSW zijn uitgegeven?

Vanaf de Ingangsdatum nam GSBE als de nieuwe uitgevende instelling alle verplichtingen van GSW onder of in verband met de Overgedragen Effecten op zich, met inbegrip van het verrichten van alle aan u verschuldigde betalingen en het beheren van de levenscyclus van dat product. 

Wie is het berekeningskantoor onder de Overgedragen Effecten na de Ingangsdatum?

Vanaf de Ingangsdatum van de overdracht nam GSBE de rol van berekeningskantoor van de Overgedragen Effecten op zich , welke nog tot de Ingangsdatum werd uitgeoefend door GSI.  

Worden er nog wijzigingen aan mijn product aangebracht wanneer GSBE de uitgevende instelling wordt?

De economische voorwaarden (bijvoorbeeld het onderliggende (underlier), uitoefenprijs, ratio) van uw product blijven dezelfde. 

Ben ik gevrijwaard voor eventuele extra kosten in verband met de vervanging van de uitgevende instelling? 

Ja. GSBE heeft zich ertoe verbonden elke belegger schadeloos te stellen met betrekking tot alle belastingen, kosten, aanslagen of heffingen van overheidsinstanties, die worden opgelegd ten gevolge van de vervanging van GSW door GSBE als de nieuwe uitgevende instelling.  

Moet ik iets doen als onderdeel van deze verandering?

Nee, de verandering zal automatisch plaatsvinden en u hoeft geen actie te ondernemen. Alle producten waarin u belegt zullen op precies dezelfde manier blijven functioneren met GSBE als de nieuwe uitgevende instelling. 

Geniet ik na vervanging van de uitgevende instelling dezelfde kredietbescherming?

Ja. Door GSW uitgegeven producten die voorheen een garantie van de GS Group genoten, zullen dat ook in de toekomst blijven doen. Daarnaast verstrekt GSW, als onderdeel van de vervanging, voor alle verplichtingen van GSBE als de nieuwe uitgevende instelling van de Overgedragen Effecten een onvoorwaardelijke en onherroepelijke overdrachtsgarantie. Dit betekent dat, indien GSBE haar verplichtingen als uitgevende instelling niet nakomt, GSW en GS Group hiertussen zullen komen en ervoor zullen zorgen dat deze voorwaarden, met inbegrip van eventuele aan de belegger verschuldigde betalingen, worden vervuld. De door GSW verstrekte overdrachtsgarantie is gepubliceerd op de betreffende websites die in de Bijlage hieronder staan vermeld.

Ontvang ik nieuwe documentatie?

Voor die Overgedragen Effecten, die nog steeds aan het publiek worden aangeboden, is een nieuw registratiedocument en een nieuw basisprospectus (het “Nieuwe Basisprospectus”) gepubliceerd, die beschikbaar zijn gesteld op de betreffende website die in de Bijlage hieronder staan vermeld. Het Nieuwe Basisprospectus bevat een lijst van effecten die nog steeds publiekelijk worden aangeboden. Afgezien daarvan zult u dezelfde documentatie behouden, met inbegrip van het PRIIPs Essentiële-informatiedocument (dat regelmatig zal worden bijgewerkt). 

Wat is Goldman Sachs Bank Europe SE (GSBE)?

GSBE is een kredietinstelling met alle vergunningen met hoofdkantoor in Frankfurt, Duitsland. Binnen het Single Supervisory Mechanism is GSBE onderworpen aan direct prudentieel toezicht door de Europese Centrale Bank (Adres: Europese Centrale Bank, Sonnemannstraße 20, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland) en in andere opzichten door de Duitse Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin, Address: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, Duitsland) en de Deutsche Bundesbank (Adres: Deutsche Bundesbank, Wilhelm-Epstein-Straße 14, 60431 Frankfurt am Main, Duitsland). U kunt hier meer te weten komen over GSBE.

Wat kan ik doen indien ik meer informatie wil of indien ik niet tevreden ben over de vervanging van de uitgevende instelling?

GS beoogt dat alle beleggers tevreden zijn met elk aspect van hun product. Indien u aanvullende informatie wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen.


Bijlage: Lijst van documenten die worden verstrekt in verband met de overdracht van effecten die in Nederland, België en/of Frankrijk worden aangeboden

Nieuwe Basisprospectus

Repapering Base Prospectus dated 22 October 2021 (English language)

Bericht van Overdracht

Bericht van Overdracht (Engelse taal)

Bericht van Overdracht (Nederlandse vertaling voor praktische doeleinden)

Bericht van Overdracht (Franse vertaling voor praktische doeleinden)

GSW Garantie

GSW Garantie (Duitse/Engelse taal)

GSW Garantie (Nederlandse vertaling voor praktische doeleinden)

GSW Garantie (Franse vertaling voor praktische doeleinden)

Tenzij anders aangegeven is Goldman Sachs de databron voor Goldman Sachs-producten.
Spraak: nl | en
Hotline: +442070 518866
Version: 0.9.21