It looks like you are visiting our website from within the U.S.

The securities mentioned on this website are not being offered, and will not be sold, within the United States or to, or for the account or benefit of, any U.S. person. Hence, we cannot grant access.

If you are not accessing the website from within the U.S., please contact us for support.
In order to investigate the issue, please provide your geographical location and the time when you tried to access this website.

  • Netherland: 0800 - 0221864 / infomarkets@gs.com
  • Belgium: 0800 - 81963 / infomarkets@gs.com
  • Germany: 0800 - 6746367 / zertifikate@gs.com
  • Switzerland: 044 - 2241144 / swisswarrants@gs.com

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Algemene voorwaarden

1. Regulation S. De effecten vermeld op deze webpagina worden niet aangeboden, en zullen niet worden verkocht, binnen de Verenigde Staten of aan, of voor rekening of ten behoeve van, een Amerikaanse persoon. De term Amerikaanse persoon (U.S. person) heeft de betekenis zoals gedefinieerd in Regulation S onder de United States Securities Act van 1933 en omvat onder andere Amerikaanse ingezetenen en Amerikaanse bedrijven en partnerschappen.


2. Geautoriseerde gebruikers. Deze website mag alleen worden gebruikt door personen die woonachtig zijn in Nederland, Frankrijk of Luxemburg ("Gebruikers" of "U"). De Gebruiker verbindt zich ertoe om deze website niet langer te gebruiken als hij in de toekomst niet langer in dat land woonachtig is.


3. Geen overeenkomst voor het verstrekken van informatie. Het gebruik van deze website brengt geen contractuele relatie met Goldman Sachs Bank Europe SE (inclusief gelieerde bedrijven, "Goldman Sachs") tot stand die verder gaat dan deze Gebruiksvoorwaarden. Als gevolg hiervan komt er geen klantrelatie tussen Goldman Sachs en de Gebruiker tot stand. In het bijzonder mag de informatie die op deze website wordt gepresenteerd niet worden beschouwd als een aanbod van Goldman Sachs Bank Europe SE om een overeenkomst te sluiten voor het verstrekken van informatie, zowel tegen betaling als kosteloos. Door deze website te bezoeken of informatie van deze website te halen, wordt tussen Goldman Sachs Bank Europe SE en de Gebruiker geen overeenkomst gesloten voor het verstrekken van informatie.


4. Geen garantie met betrekking tot de kwaliteit, nauwkeurigheid, actualiteit, beschikbaarheid en volledigheid van de informatie. Noch de terbeschikkingstelling, noch de inhoud van deze website of andere diensten die ter beschikking worden gesteld via het telefoonnummer dat beschikbaar is op deze website creëren verplichtingen voor Goldman Sachs tegenover de Gebruikers. Hoewel deze website is gebaseerd op informatie die Goldman Sachs als betrouwbaar beschouwt en ondanks dat Goldman Sachs ernaar streeft deze informatie up-to-date te houden, accepteren Goldman Sachs, haar directeuren, werknemers en adviseurs geen (buitencontractuele) aansprakelijkheid voor enige vorm van schade, waaronder directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of punitieve schade of winstderving met betrekking tot de informatie op deze website, waaronder, maar niet uitsluitend, schade die het gevolg is van (i) het vertrouwen dat een Gebruiker stelt in de informatie die via deze website wordt aangeboden, (ii) virussen, defecten of functionele tekortkomingen op deze website of (iii) ongeoorloofde toegang tot deze website. In het bijzonder staan Goldman Sachs, haar bestuurders, werknemers of adviseurs niet in voor (a) de kwaliteit, nauwkeurigheid, actualiteit, beschikbaarheid en volledigheid van de gegevens en andere informatie op deze website, (b) de tijdige en nauwkeurige kennisgeving van de Gebruikers met betrekking tot het bereiken van bepaalde limieten en drempels, (c) de toekomstige voortzetting van de informatieverschaffing of het bijwerken ervan, (d) de geschiktheid en passendheid van de effecten voor de belegger, (e) de boekhoudkundige en fiscale gevolgen van een belegging in effecten en (f) de toekomstige prestaties van de effecten. Goldman Sachs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in dit verband. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het evalueren van de informatie en andere inhoud die beschikbaar is op deze website, rekening houdend met items (a) - (f) hierboven. Beleggers moeten zorgvuldig alle risico's afwegen voordat ze in effecten of andere financiële instrumenten beleggen en moeten een onafhankelijke financieel adviseur raadplegen en dienen juridisch, boekhoudkundig, belasting- en ander advies over eventuele beleggingen in de effecten in te winnen (indien nodig en passend).

De waarden en prijzen die op deze website worden weergegeven houden geen rekening met de omvang van een transactie. De omvang van een specifieke transactie kan leiden tot andere waarden of prijzen. Bovendien komen de waarden en prijzen die op deze website worden weergegeven mogelijk niet overeen met de waarde of prijs die op de markt beschikbaar is op het moment dat een Gebruiker een bepaald effect of valuta wil kopen of verkopen.


5. Geen aanbod, geen uitnodiging om te kopen. Deze website is uitsluitend bedoeld ter informatie voor de Gebruiker en vormt geen uitnodiging noch een aanbod tot aankoop of verkoop van effecten van Goldman Sachs. Beleggers kunnen de beschreven effecten op deze website niet rechtstreeks van Goldman Sachs kopen of aan Goldman Sachs verkopen, maar alleen via hun eigen bankrekening.


6. Geen advies, telefoonnummer. Noch de informatie op deze website, noch de informatie die u verkrijgt door te bellen naar het telefoonnummer beschikbaar op deze website, omvat beleggings-, belasting- of ander advies. De beschikbare informatie houdt geen rekening met de specifieke situatie van de Gebruiker met betrekking tot zijn beleggingsdoelstellingen en risicobereidheid. De beschikbare informatie vormt geen vervanging van het advies van uw bank of andere belasting- of financiële adviseur dat in elk individueel geval onmisbaar is en dient te worden ingewonnen voordat de aankoopbeslissing wordt genomen.


7. Geen financiële analyses. De informatie op deze website vormt geen "onderzoek op beleggingsgebied" in de zin van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/565 en is niet opgesteld overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is evenmin onderworpen aan een verbod om al vóór de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen. De informatie kan daarnaast ook verschillen van de analyses omtrent financiële instrumenten en de betreffende emittent (onderzoek) gepubliceerd door Goldman Sachs.


8. Risico's. De aankoop van effecten houdt verband met financiële risico's. Onder ongunstige omstandigheden kan het emittent-specifieke of product-specifieke risico werkelijkheid worden en een totaal verlies van het geïnvesteerde kapitaal tot gevolg hebben. Raadpleeg het relevante essentiële-informatiedocument (zie "Essentiële informatie") en het prospectus (zie "Prospectus") voor een beschrijving van de emittent-specifieke of product-specifieke risico's.


9. Prijsinformatie. De prijsinformatie op deze website wordt over het algemeen overgenomen van VWD Group of Boerse Stuttgart, maar kan ook door Goldman Sachs zelf worden berekend. De actuele prijzen van de effecten of de onderliggende waarden kunnen met een vertraging worden weergegeven als gevolg van de reglementen of andere regelgeving van de respectieve beurzen of de respectieve aanbieders van financiële informatie. Verdere prijsinformatie, in het bijzonder informatie over de eerdere prestaties van de onderliggende waarde, kan worden gevonden bij de verwijzing naar de relevante effecten vermeld in het prospectus (zie "Prospectus"). Historische prestaties zijn geen betrouwbare indicator voor de toekomstige prestaties van de onderliggende waarde of van de effecten. Houd er rekening mee dat Goldman Sachs niet de juistheid van de prijsinformatie garandeert en dat prijsinformatie op elk moment kan worden gecorrigeerd.


10. Indicaties van rendement. Alle indicaties van rendement, zoals bonus of maximumrendement, zijn bruto rendementen die geen rekening houden met eventueel voorkomende kosten. In de praktijk kunnen er kosten ontstaan voor de beleggers die het rendement verminderen. Hier kan bijvoorbeeld worden gedacht aan depot- en transactiekosten. Hoe groot de impact op het nettorendement is, hangt af van het geïnvesteerde bedrag en de werkelijke kosten die voor de respectieve belegger ontstaan.


11. Essentiële informatiedocumenten. Voor de meeste producten zijn Essentiële informatiedocumenten beschikbaar op deze website onder de gegevens van de relevante effecten. Voor zover dit niet het geval is, zijn deze producten momenteel niet bedoeld voor verkoop aan particuliere klanten.


12. Prospectus. Gebruikers die overwegen de effecten te kopen die op deze website worden beschreven, dienen met betrekking tot de kenmerken van de effecten en de risico's die aan deze effecten verbonden zijn, de juridisch bindende Final Terms te lezen die zijn opgenomen in het Basisprospectus (indien van toepassing) zoals gewijzigd door supplementen (samen het "Prospectus") alvorens de effecten te kopen. Het Prospectus is kosteloos in papieren vorm verkrijgbaar bij Goldman Sachs Bank Europe SE, Marienturm, Taunusanlage 9 -10, 60329 Frankfurt am Main, of kan per email worden aangevraagd via infomarkets@gs.com. Bovendien kunnen de prospectussen voor deze effecten worden gedownload op de detailpagina van het desbetreffende product op deze website. De detailpagina van het betreffende product is toegankelijk door in de zoekbalk bovenaan deze website het desbetreffende effectenidentificatienummer (WKN of ISIN) van het effect in te voeren. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die beschikbaar is gesteld op deze website en alle informatie die beschikbaar is op deze website moet te allen tijde worden gelezen in verband met het relevante Prospectus en het Essentiële-informatiedocument.


13. Belangenconflicten. Opgemerkt wordt dat Goldman Sachs van tijd tot tijd posities (lang of kort) in kan nemen en (ver)kooptransacties kan verrichten in effecten, grondstoffen, futures of opties ter afdekking van risico's en voor andere doeleinden die identiek zijn aan of gerelateerd zijn aan dergelijke effecten. Dit kan een impact hebben op de waarde van de effecten. Goldman Sachs kan ook een berekeningsagent of sponsor van onderliggende waarden zijn en kan als zodanig berekeningen maken die de waarde van de effecten beïnvloeden.


14. Commissiebetalingen door GS. Het is mogelijk dat Goldman Sachs commissies betaalt aan distributiepartners in verband met de distributie van een effect. Dergelijke commissies hebben invloed op de mogelijkheid van de belegger om inkomsten te genereren. Als commissiebetalingen worden gedaan, vindt u voor effecten waarvan de Final Terms na 1 november 2007 bij de Duitse Federale Financiële Toezichthoudende Autoriteit (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) zijn gedeponeerd, informatie over het bedrag van deze commissiebetalingen in het relevante prospectus (zie ook “Prospectus”).


15. Links. Deze website kan "links" naar websites ("Sites") bevatten. Als u op zo een link klikt, komt u op een externe Site die onafhankelijk van Goldman Sachs wordt gefinancierd en beheerd door een derde partij. Goldman Sachs biedt dergelijke links uitsluitend aan om het u gemakkelijker te maken andere Sites te vinden. Goldman Sachs heeft de informatie, software of producten op dergelijke Sites niet onderzocht, geanalyseerd of beoordeeld, noch qua inhoud noch qua technologie. Dienovereenkomstig doen Goldman Sachs, haar bestuurders, werknemers of adviseurs geen uitspraken over en aanvaarden zij geen aansprakelijkheid (inclusief buitencontractuele aansprakelijkheid) voor de kwaliteit, nauwkeurigheid, actualiteit, beschikbaarheid en volledigheid van de inhoud van dergelijke Sites. Bovendien aanvaarden Goldman Sachs, haar bestuurders, werknemers of adviseurs geen aansprakelijkheid (inclusief buitencontractuele aansprakelijkheid) voor enige vorm van schade, waaronder directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of punitieve schade of winstderving als gevolg van (i) het gebruik of onvermogen om dergelijke Sites te gebruiken en (ii) enige technische fouten of virussen die zich op dergelijke Sites kunnen bevinden. Het feit dat Goldman Sachs de link verschaft, vormt geen uitnodiging, advies, aanbeveling of goedkeuring door Goldman Sachs van de inhoud van dergelijke Sites, hun eigenaren of personen die hiervoor verantwoordelijk zijn.


16. Rechten met betrekking tot inhoud en vormgeving. De inhoud en de vormgeving van deze website, inclusief de onderliggende software, zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van Goldman Sachs deze website geheel of gedeeltelijk te gebruiken, over te nemen, aan te passen, ernaar te verwijzen of te gebruiken voor publieke of commerciële doeleinden. Downloads en afschriften van deze website zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik en mogen enkel worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden en mogen niet worden doorgestuurd naar derde partijen.


17. Verkoopbeperkingen. De Gebruiker verbindt zich ertoe om te voldoen aan de bijgevoegde verkoopbeperkingen.


18. Wijziging en opschorting van publicaties, geen updates. Goldman Sachs behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de publicatie van deze website, of de volledige werking van de website inclusief de aangeboden diensten, alle informatie, functies en functies die toegankelijk zijn door het gebruik van de website zoals bepaald, te wijzigen, te verwijderen en tijdelijk te onderbreken zonder voorafgaande kennisgeving. Goldman Sachs is niet verplicht om actuele informatie die beschikbaar wordt gesteld op deze website bij te werken of up-to-date te houden.


19. Wijziging of vervanging van deze Gebruiksvoorwaarden. Goldman Sachs behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Het is aan de Gebruiker om deze Gebruiksvoorwaarden periodiek te bekijken om op de hoogte te blijven van wijzigingen.


20. Toepasselijk recht. De wetten van de Bondsrepubliek Duitsland zijn van toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden onder uitsluiting van internationaal privaatrecht.


21. Diversen. Goldman Sachs Bank Europe SE neemt deel aan de geschillenbeslechtingsregeling van het consumentenarbitrage-orgaan "De Ombudsman voor Privaat Bankieren" (www.bankenombudsmann.de).

Bundesverband deutscher Banken e. V.

P.O. Box 04 03 07

10062 Berlijn, Duitsland

Fax: (030) 1663-3169

E-Mail: ombudsmann@bdb.de

Tenzij anders aangegeven is Goldman Sachs de databron voor Goldman Sachs-producten.
Spraak: nl | en
Hotline: +442070 518866
Version: 0.9.21